Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
50
Số tầng:
Số căn:
2500
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Loại: Apartment Trạng thái:
Số Block:50 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2500 Ngày hoàn thành:
Loại: Apartment
Trạng thái:
Số Block:50
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2500
Ngày hoàn thành: