Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
27
Số căn:
340
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Loại: Apartment Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:27
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:340 Ngày hoàn thành:
Loại: Apartment
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:27
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:340
Ngày hoàn thành: